Municipiul Alba Iulia a demarat un proces de selectare a unei agenții internaționale de rating

“Primăria Municipiului Alba Iulia a demarat un proces de selectare a unei agenții internaționale de rating. În prezent discutăm cu cele mai importante companii din domeniu și am primit trei oferte de la – Fitch, Moody’s și Standard & Poor’s, care se află în faza de evaluare tehnică și financiară. Sunt puține municipalităţi care au iniţiat astfel de proceduri – știam de București, Brașov, Oradea… Acest demers este important și foarte util pentru scăderea costurilor finanțărilor și atragerea de investitori. Pentru exercitiul financiar ale UE 2014 – 2020 va fi mare nevoie de cofinanțare/prefinanțare de mai mari dimensiuni în susținerea proiectelor de dezvoltare ale Municipiului Alba Iulia, a declarat Mircea HAVA, Primarul municipiului Alba Iulia.

„În contextul crizei financiare care a dominat piața financiar bancară din România în ultimii ani, obţinerea unui rating de către autorităţile locale este necesară pentru diversifiarea paletei de opțiuni de finanțare a investițiilor locale, având în vedere limitarea accesului la pieţele de capital, condiţiile restrictive de creditare impuse de sistemul bancar şi costurile mari percepute de finanţatori. Evaluarea capacităţii autorităţilor locale de a-şi onora la timp obligaţiile financiare, realizată exclusiv prin acordarea de rating-uri de către marile agenţii specializate, favorizează şi, într-o bună măsură, chiar condiţionează emiterea de obligaţiuni şi obţinerea de împrumuturi în condiţii avantajoase. În același timp, credit rating-ul este important pentru atragerea de investitori privaţi în angajamente de tip parteneriat public-privat și nu numai”, a precizat Nicolaie MOLDOVAN, Administrator Public în cadrul Primăriei.

După finalizarea procedurii și semnarea contractului de rating, vor fi analizate:

1) Buget

• structura veniturilor, calculul unor indicatori care să reflecte, nivelul de flexibilitate a administraţiei publice locale de a stabili şi încasa venituri la bugetul local, gradul de colectare a veniturilor bugetului local, evidenţierea clară a veniturilor operaţionale versus venituri din capital;
• structura cheltuielilor, calculul unor indicatori care să reflecte nivelul de rigiditate al cheltuielilor, măsura în care autorităţile administraţiei publice locale pot decide în legătură cu modul de cheltuire a fondurilor disponibile, evidenţierea clară a cheltuielilor operaţionale versus cheltuielile de capital, determinarea unor indicatori privind nivelul subvenţiilor şi transferurilor în totalul cheltuielilor bugetului operaţional, a cheltuielilor cu salariile în totalul bugetului operaţional, a cheltuielilor cu serviciul datoriei publice în totalul bugetului operaţional;
• prezentarea programelor de investiţii multianuale şi a strategiilor sectoriale şi generale de dezvoltare economico-socială;
• prezentarea situaţiei arieratelor la nivel local cu determinarea unor indicatori conform legii finanţelor publice locale – capitolul privind criza financiară şi insolvenţa autorităţilor administraţiei publice locale.

2) Datoria publică locală

• analiză privind datoria publica locală contractată şi nerambursată, cu evidenţierea principalilor termeni şi condiţii de contactare (maturităţi, costuri, schema de amortizare);
• calculul serviciului datoriei publice locale (pe o perioadă anterioară de 5 ani si prognoze pentru următorii 3 ani);
• situaţia plăţilor reeşalonate sau a rambursărilor/răscumpărărilor în avans (dacă există);
• nevoi de refinanţare pentru anul curent şi pentru anul imediat următor;
• indicatori privind datoria publică locală de tipul: cheltuielile cu plăţile de dobânzi şi comisioane în total buget operaţional, cheltuieli cu rambursările în total buget de capital şi alţi indicatori care reflectă calitatea managementului financiar (ex: cheltuieli cu serviciul datoriei publice ca procent din total excendent al bugetului operaţional, excedent operaţional ca procent din total buget operaţional, etc.);
• elemente cuprinse în cadrul legal care vizează gradul de îndatorare şi alte prevederi legislative privind plafonarea datoriei publice locale.

3) Lichidităţi

Pe baza datelor furnizate de autoritatea publică locală, analiza se va concentra pe aprecierea calităţii management-ului disponibilităţilor:

• management şi planificarea utilizării lichidităţilor;
• situaţia lunară a disponibilităţilor de casă (trezorerie) într-o perioadă de 5 ani; soldurile lunare ale contului curent, incluzând detalii privind portofoliul financiar;
• nivelul depozitelor bancare (dacă există);
• necesarul de datorie publică locală pe termen scurt, în decursul ultimilor 5 ani;
• nivelul mediu al rezervelor, linii de credit deschise la trezorerie pentru acoperirea deficitelor temporare de cas[ (trageri în ultimii 5 ani şi nivelul planificat pentru următorii 3 ani).

4) Elemente extra-bilanţiere şi alte angajamente (obligaţii financiare)

Autoritatea publică locală deţine acţiuni sau părţi sociale la o societate comercială de interes public local, ceea ce generează unele obligaţii financiare de tipul acordării de subvenţii și/sau transferuri, participării la investiţiile respectivei societăti pentru asigurarea întreţinerii şi dezvoltarii serviciului public furnizat de respectiva companie, acordării de garanţii pentru împrumuturile contractate de respectiva societate. Astfel de obligaţii financiare pot greva bugetul local pe baze anuale sau numai în anumite perioade de timp.

Astfel, analiza se va concentra pe urmatoarele aspecte:

• transferuri de la bugetul local pentru companie în ultimii 5 ani;
• informaţii privind subvenţiile acordate de bugetul local companiilor municipale în perioada ultimilor 5 ani;
• informaţii privind obligaţiile asumate prin buget privind alocarea de resurse pentru compania de interes local (ex: prin subvenţii, garanţii);
• garanţii acordate de consiliul local unor terţi (persoane juridice) – în decursul ultimilor 5 ani;
• politica de investiţii; politica privind cumpărarea de acţiuni şi/sau investiţii în companii de interes local;
• proiecte de tip PPP (planuri privind viitoarele investiţii, detalii privind modul în care consiliul local este implicat în aceste PPP-uri);
• angajamente în cadrul contractelor de leasing – valoarea acestor contracte, angajamante privind plăţile anuale până la terminarea acestor contracte.

5) Politica

Rating-ul evaluează capacitatea de a rambursa datoria contractata şi angajamentul de a onora obligaţiile de plată. Din acest motiv, pentru evaluarea celui de-al doilea factor care determina credit rating-ul, câteva aspecte privind conducerea politică a autorităţii publice locale fac, de asemenea, obiectul evaluărilor:
• grad de stabilitate politică (distribuţia portofoliilor în cadrul consiliului local şi lista persoanelor care conduc primăria);
• data următoarelor alegeri;
• priorităţi ale management-ului actual – impactul schimbării guvernului asupra obiectivelor şi strategiilor financiare şi de dezvoltare;
• relaţii interguvernamentale – cu guvernul central şi alte oraşe/judeţe/regiuni şi companii de interes local.

Recomandari

Alte Articole