IPJ Alba recrutează candidați pentru școlile de poliție

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, informează că au început înscrierile în instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Numărul de locuri alocat instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne pentru care IPJ Alba selecţionează candidaţi

a) Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan-Cuza” Bucureşti: – Facultatea de Poliţie
1. Specializarea „Drept” – 48 de locuri din care 5 pentru minorităţi (2 locuri pentru rromi, 2 locuri pentru maghiari, 1 loc pentru alte minorităţi).
2. Specializarea „Ordine şi Siguranţă Publică”:
– arma poliţie : 175 de locuri din care 10 locuri pentru minorităţi (4 locuri pentru rromi, 4 locuri pentru maghiari şi 2 pentru alte minorităţi).
– arma poliţie de frontieră: 30 de locuri din care 2 locuri pentru minorităţi; (un loc pentru rromi şi un loc pentru alte minorităţi)

b) Şcoala de Agenţi de Poliţie „ Vasile Lascăr” Câmpina – 313 de locuri din care 15 pentru minorităţi ( 6 locuri pentru rromi, 9 locuri pentru alte minorităţi );

c) Şcoala de Agenţi de  poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 160 de locuri din care 15 pentru minorităţi (6 locuri pentru rromi, 9 locuri pentru alte minorităţi);

d) Şcoala de Pregătire a agenţilor poliţiei de frontieră Avram Iancu – Oradea – 60 de locuri din care 2 pentru minorităţi ( unul pentru rromi şi unul pentru alte minorităţi)

e) locurile alocate M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N.:
•    Învăţământ superior – studii universitare de licenţă:
– Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu – 25 de locuri;
– Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Braşov – 10 locuri;
– Academia Tehnică Militară – 70 de locuri;
– Institutul Medico – Militar – 25 de locuri;
– Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – 10 locuri.
•    Învăţământ postliceal (maiştri militari):
– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”- Piteşti – 62 de locuri;
– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” – Boboc (locuri pentru bărbaţi) – 27 de locuri;
– Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale Amiral Ion Murgescu – 8 locuri.

În judeţul Alba, recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. se realizează de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba. Cererile de înscriere la concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, de luni până vineri între orele 09:00-11:00 şi 13:00-15:00, până la data de 14.06.2012 pentru instituţiile de învățământ superior şi şcolile militare al Ministerului Apărării Naţionale şi până la data de 02.08.2012 pentru şcolile postliceale ale Poliţiei Române.
Concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti se va desfăşura în perioada 20.07-03.08.2013, iar la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina  şi Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj Napoca se va desfăşura în perioada 07-15.09.2013.

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ amintite mai sus, cu excepţia Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii legale şi criterii specifice:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

Criterii specifice:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

1. cererea de înscriere, având modelul prevăzut în anexe şi CV;
2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
4. diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2012 şi foaia matricolă (original/copie legalizată); adeverinţa eliberată de către liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
5. următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;
6. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
7. cazierul judiciar al candidatului;
8. fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Administraţiei şi Internelor;
9. caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
10. 3 fotografii 3×4 cm şi 2 fotografii 9/12 cm
Pentru înscriere, candidaţii se vor prezenta cu cartea de identitate, iar cu această ocazie le vor fi înmânate adresele pentru examinarea medicală.

Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii pot fi obţinute de pe site-ul acestor instituţii.

La înscrierea la instituţiile de învăţământ pentru concursul de admitere participă candidaţii care au promovat evaluarea psihologică/ psihotehnică şi au fost declaraţi „apt medical”.

Detalii suplimentare se pot obţine de la Serviciul de Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, la sediul instituţiei sau la telefon
0258806161, interior  20112 sau de pe paginile de internet www.politiaromana.ro şi
www.politiaalba.ro

 

Recomandari

Alte Articole