Concurs pentru ocuparea postului de manager la Spitalul municipal Aiud

Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Aiud organizează concurs pentru ocuparea postului de manager, persoană fizică, în conformitate cu prevederile Dispoziţiei primarului municipiului Aiud nr. 19 din 29 ianuarie 2014.

Locul şi perioada de desfăşurare a concursului: la sediul Consiliului Local al Municipiului Aiud, sala I.I.C. Brătianu, str. Cuza Vodă, nr.1, Aiud, jud. Alba, în perioada 11 – 14 martie 2014.

Criteriile de selecţie a candidaţilor: – sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalenta; – sunt absolvenţi sau cursanţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; – au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; – nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; – sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); – nu au vârsta de pensionare, conform legii.

Locul şi perioada de înscriere: Spitalul Municipal Aiud, situat în Aiud, str. Spitalului, nr.2 , jud. Alba, în perioada 05 februarie – 04 martie 2014 – ora 12.00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: a) cererea de înscriere; b) copia actului de identitate; c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente; d) copia legalizată a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar, ori copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii, sau adeverinţă eliberată de Şcoala Naţionala de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, care atesta calitatea de cursant a candidatului; e) curriculum vitae; f) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atesta efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar; g) adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată şi/sau, după caz, copie de pe carnetul de munca, certificată “în conformitate cu originalul” de către conducerea unităţii; h) cazierul judiciar; i) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; j) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; k) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţa că a fost începută urmărirea penală asupra sa; l) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz; m) proiectul de management realizat de candidat conform temelor – cadru; n) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs, achitata la casieria Spitalului Municipal Aiud.

Cuantumul taxei de participare la concurs: 1200 lei. Temele-cadru, structura proiectului de management, bibliografia de concurs, precum şi regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, aprobat prin dispoziţia Primarului municipiului Aiud nr. 19 /29.01.2014, sunt afişate pe site-ul Spitalului Aiud: www.spitalaiud.ro, pe site-ul Primăriei Municipiului Aiud: www.aiud.ro şi pe site-ul D.S.P. Alba : www.dspalba.ro.

Recomandari

Alte Articole