DISPOZIŢIA Nr. 515 / 2017 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba în şedinţă, publică, ordinară. Reviewed by CD on . Primarul Municipiului Sebeş, jud. Alba; În temeiul prevederilor art. 39 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007; În baz Primarul Municipiului Sebeş, jud. Alba; În temeiul prevederilor art. 39 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007; În baz Rating: 0
Ești aici: Acasă » Articole Recomandate»DISPOZIŢIA Nr. 515 / 2017 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba în şedinţă, publică, ordinară.

DISPOZIŢIA Nr. 515 / 2017 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba în şedinţă, publică, ordinară.

DISPOZIŢIA  Nr.  515   / 2017  Privind convocarea  Consiliului Local al Municipiului  Sebeş , jud. Alba  în şedinţă, publică, ordinară.

Primarul Municipiului Sebeş, jud. Alba;
În temeiul prevederilor art. 39 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007;
În baza art. 68 din aceeaşi lege ,
D I S P U N E

Se convoacă , Consiliul Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba în şedinţă publică ordinară în data de 29.06.2017 ora 14,oo.
Şedinţa va avea loc în sala multimedia a Colegiului National „Lucian Blaga „ Sebes, având următorul :
PROIECT AL ORDINII DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind introducerea în  inventarul domeniului public al municipiului Sebeş a obiectivelor de investitii realizate de Scoala Gimnaziala Petresti.
Proiect: iniţiator Primar
2. Proiect de hotărâre privind  modificarea caracteristicilor   imobilelor „ Alei şi spaţii verzi Valea Frumosei ” şi „Teren Valea Frumoasei aferent Hidroconstrucţia”  aflate în administrarea SPAP.
Proiect: iniţiator Primar
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş din subordinea Consiliului Local Sebeş . Proiect: iniţiator Primar
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie ,în vederea închirierii pe o perioadă de un an a unui spaţiu de 1,00 mp,în vederea amplasării unui automat de băuturi calde, situat în clădirea Primăriei Municipiului Sebeş.
Proiect: iniţiator Primar
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie ,în vederea închirierii pe o perioadă de un an a unui spaţiu de 1,00 mp,în vederea amplasării unui aparat spirală (de sucuri , apă minerală, sandwich-uri napolitane, biscuiţi, croissant, etc.), situat în clădirea Primăriei Municipiului Sebeş.
Proiect: iniţiator Primar
6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 74/2016 privind vânzarea terenului înscris în CF nr. 70916 nr. Cad. 70916 – Sebeş, situat în Petreşti, str. Energiei , nr. 127, ce face obiectul Contractului de concesiune cu SC IPRODCOOP SRL nr. 2368/15.04.1999.
Proiect: iniţiator Primar
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere imobil (locuinţă construită din fonduri A.N.L. ) nr. 43/15529/11.05.2012 prin încheierea unui act adiţional – titular EDU CONSTANTIN.
Proiect: iniţiator Primar
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş.
Proiect: iniţiator Primar
9. Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Sebeş a „PLANULUI de ORDINE şi SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL MUNICIPIULUI SEBEŞ PE ANUL 2017”.
Proiect: iniţiator Primar
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă , a unui teren în suprafaţă de 4 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sebeş , situat administrativ în Sebeş, str. Călăraşi, în dreptul imobilului cu nr. 84,pentru amplasare panou publicitar.
Proiect: iniţiator Primar
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a trei loturi în suprafaţă de 31,71 mp,54,64 mp şi 54,11 mp aflate în imobilul proprietate publică a Municipiului Sebeş din incinta Centrului de Sănătate , situat administrativ în Sebeş, str. Mihai Viteazu nr. 28, având destinaţia desfăşurării activităţii medicale sau activităţii medicale conexe.
Proiect: iniţiator Primar
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare nr. 18765 / 22.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „ Construire clădire Liceul tehnologic „- faza SF.
Proiect: iniţiator Primar
13. Proiect de hotarare privind   însuşirea rapoartelor de evaluare in vederea stabilirii valorii de vânzare pentru: Cladire Leul de Aur cu nr. de inventar 10870, Teren aferent Leul de Aur in suprafata de 955 mp, cu nr. de inventar 80132, conform Contractului de prestări servicii nr.  9/11698/21.03.2017.
Proiect: iniţiator Primar
14. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare în vederea stabilirii valorii de piaţă :Teren intravilan, situat in administrativ in Sebes, str. Valea Frumoasei inscris in CF 84319 Sebes nr. cad. 84319 in suprafata de 771 mp si Teren intravilan situat administrativ in Petresti-Sebes, str. Valea Sebesului inscris in CF 79548 Sebes” conform Contractului de prestări servicii nr.  9/11698/21.03.2017.
Proiect: iniţiator Primar
15. Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor de organizare si desfasurare a licitatiei pentru  vânzarea, prin licitatie publica deschisa, a  imobilelor ,, Clădire şi teren aferent Leul de Aur” situate administrativ in Sebeş, str. Lucian Blaga, nr.8.
Proiect: iniţiator Primar
16. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Sebeş prin arhitectul Şef să elibereze acordul de săpătură în vederea executării de lucrări pe terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Sebeş.
Proiect: iniţiator Primar
17. Proiect de hotarare privind valorificarea resurselor regenerabile de energie solară prin amplasarea unor sisteme de iluminat solare la trecerile de pietoni コi la zonele de acces în sensurile giratorii din Municipiul Sebeş.
Proiect: iniţiator cons. Matei Nicolaie
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeș”, cod proiect 106138.
Proiect: iniţiator Primar  
19. Proiect de hotărâre privind Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare   a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și transport deșeuri municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri pe LOTUL 2, ZONA 2 de operare precum și caietul de sarcini al licitației de colectare și transport deșeuri, întocmit în baza acestuia.
Proiect: iniţiator Primar
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  nr. 21324/15.06.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiții “Modernizare Cartier Mircea cel Mare, Municipiul Sebeş” – faza DALI.
Proiect: iniţiator Primar
21. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Temei de proiectare  nr. 21326/15.06.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiții “Reabilitare strada Mircea cel Mare – tronson cuprins între str. Ion Creangă şi Cartier Mircea cel Mare, Municipiul Sebeş ” – faza DALI.
Proiect: iniţiator Primar
22. Proiect de hotărâre privind   comasarea punctului 27  cu punctul 31 din anexa 1 al HCL nr. 3/2017 privind aprobarea  Calendarul de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2017.
Proiect: iniţiator Primar
23. Proiect de hotărâre privind modificarea コi completarea  art. 1 al HCL.nr.3/2017 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2017.
Proiect: iniţiator Primar
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  nr. 2099 /19.06.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii ,,Execuţie canalizare şi preluare apa pluvială pe segmentul de strada Dorin Pavel situat între intersecţia cu strada Teilor şi intersecţia cu strada Traian.
Proiect: iniţiator Primar
25. Proiect de hotărâre privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 29.2/2016 „Exploatare Agregate Minerale cu Refacerea Mediului ”,Lancrăm, Mun. Sebeș , – Extravilan, nr.FN, jud. Alba,BENEFICIAR: S.C.  TOTAL  NSA  S.R.L.
Proiect: iniţiator Primar
26. Proiect de hotărâre privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 1320/2017„PLAN URBANISTIC ZONAL Construire Locuinţe Colective „,Sebeş,-Drumul Sibiului , nr. FN,jud. Alba,BENEFICIAR Feneşer Gheorghe şi COMAT Alba SA.
Proiect: iniţiator Primar
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Sebeş la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „MUNŢII ŞUREANU”.
Proiect: iniţiator Primar
28. Informarea nr. 18996 / 24.05.2017 – adresa d-nei Arion Mădălina, Petreşti, str. 1 Mai , nr.179, jud. Alba – solicită atribuirea unei suprafeţe de teren de 160 mp pentru desfăşurarea activităţii profesionale în cadrul Spitalului Municipal Sebeş .
29. Informarea nr. 20298/07.06.2017 – adresa d-nei Istrate Dorina ,preşedinte al Asociaţiei Teofilos şi administrator al grădiniţei Sfântul Nicolae din Sebeş , str. Crişan, nr. 37- solicită înregistrarea grădiniţei în Reţeaua Şcolară a Municipiului Sebeş,prin H.C.L. a Consiliului Local .
30. Informarea nr. 21114/14.06.2017 – informarea Ocolului Silvic Sebeş R.A. privind situaţiile solicitate de către domnul consilier Şerbănescu Radu Călin.

Clip to Evernote

Comentează

© 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus